چشم هایش

من اضافه...

که اینجا همه به سوراخ هایشان پاندولی آویزان کرده اند و تمام سوراخ هایشان صدا می دهد...

من اضافه که پشت دیوارها من بی خود ماندم و من اضافه و مونترال آسمانش آبی ست

و چشم در می آورد بس که خیابان هاش جوب ندارند

وای من اضافه...

صلیب محوی بالای تپه است رو به روی دانشگاه و من همیشه دیر می رسیدم مدرسه و کم رو تر از آن بودم که ابروهام را بردارم وقتی هیکلم داشت قشنگ می شد.

وای من اضافه

چند تا دست داشتم که حالا ندارم و سوراخ های اینها که صدا میکند و سوراخ های همه صدا می کرد عمودی.

و حالا بعدش؟

دیوار شدم سنگ به سنگ...

بیا با هم حرف بزنیم من نمی خواهم این صداها من را ببرند

اشتباهی... اشتباهی...

حالا ولی چرا کسی پاکم نمی کند. اشتباهی اشتباهی... چشم ها قرمزند و من آرامم و من همیشه ارام بودم

چون کسی هست که دهانش را که باز کند دنیا پر پروانه های سیاه می شود...

نه... نه... نه... من کلی پروانه ی سیاه ریخته روی سرم... داد نزن پدر... داد نزن فقط... داد نزن... آ...

یک دستم مانده روی چشم های سینه ام... و حالا یکی دارد مته میکند توی سوراخ ها و سرش یک روسری ست با چشم های مورب و ابروهای مشکی که شاید جد من باشد پشت کوههای افغانستان

این مونترال جوب ندارد و همه خیلی خوشحالند که تن پاندولهایشان لباس های راه راه کرده اند و مدام به ارگاسم می رسند. و هیچ کس نمی داند که من بلاهت کوچک سینه ای هستم که نوکش را یادشان رفت بکشند...

حالا هی بدو... بدو... بدو... و تو باز کلی هنوز گوشت اضافی داری که اینجا حتی نمی توانی بازی کنی...

با یک مشت پرنده مرده خاک بازی که نمی کنند.

مرداب های تمام جهان از اقیانوس هاش کمترند ولی...

تپه حالا صلیب ندارد چون ابر است و برف و برف و برف و برف

تپه صلیب ندارد... خورشید که دربیاید دیوارها رگ های قرمزشان را بنفش می بینند

و تن ها رگ های بنفششان را قرمز

و ما شاید هیچ وقت نمی توانیم سالم باشیم

که نطفه ی ما را در مرضی بستند که شب ها سرگردان کوچه ها را می گشت با لباسی بلند و نقابی منقاردار... و  همه یادشان رفته که نطفه ها چه مومنند...

می دانی که من مومنم... که مرداب ها از اقیانوس ها کمترند...

مهربانیت نجاتم می دهد

عزیزکم... عزیزکم...م...


_ اینا رو می نوشتی، تمام وقت دستاتو گرفته بودم

_ من چنگ توام...

_ اشکت افتاد رو دستم

_ من چنگ توام...

_ بیا بغلم

_ من چنگ توام...

/ 0 نظر / 9 بازدید