کوچولوی من

آی کوچولو! کوچولوی من...

روی کدام پله خوابت برده؟

این پله های سر و ته، سر و ته... بی سر و ته...

این پله ها توی مه فرو رفته...

کوچولو! کوچولوی من ...

 اگر بدانی، باد بهاری بدجوری دیوانه

اگر بدانی، هوسهای در سرش دیوانه

اگر بدانی، وسوسه به سپردن دلت

اگر بدانی...

/ 0 نظر / 3 بازدید