ماه ما را می نگريست

از دریچه آسمان

            ماه ما را می نگریست

نگاه کردم

             و ترسم را یافتم

در میان چشمان سرخ و مضطربش

نگاه کردم

             و تنهائیم را یافتم

در میان چشمان نقره ای نمناکش

نگاه کردم

             و خودم را یافتم

در میان چشمان طلایی آرامش

سرورجوان

/ 0 نظر / 4 بازدید