...

 در آزمايشگاههای اين دانشگاه٬ ميان اين کتابها٬ ميان اين روزهای پر مشغله٬ در بين هر سطر اين برنامه های کامپيوتری دنبال چيزی ميگردم... دنبال کشف حقايق و تواناييهای بشر٬ در جايی که علم اصالت خود را از دست داده٬ من بدنبال اصالت آن ميگردم... برای ساختن دنيايی بهتر... شايد اين نوعی ديوانگی باشد... نميدانم شايد واقعا ديوانه شده ام...

/ 0 نظر / 4 بازدید