...

بهار می لرزید بر رنگین کمان مرگ با اشباح تمام سال های جدیدش خرگوش چنین گفت و در ماه پرید من چشم های قرمزش بودم

 

٢٠ مارچ ٢٠١١

...

بی قراری انهدامِ زمان بر فراز بلندترین سکوتخراشِ خاموش


٢٨مارچ ٢٠١١
/ 0 نظر / 3 بازدید