دلم برای بهار تنگ شده است...

در قلب پاييز باران ميبارد.بارانی که مثل بارانهای بهاری نويد بخش جلوه گری خورشيد نيست. پاييز است و برگهای زرد پژمرده٬ پاييز است و آسمان ابری گرفته خاکستری. پاييز است و حسرت خورشيد در روزهای کوتاه ملول! پاييز است و من امروز زير اين اسمان خاکستری٬ ميان اين قطره های باران٬ در قلب پاييز٬ دلم برای بهار تنگ شده است... دلم برای آفتاب فروردين عجيب تنگ شده است...

شنبه ۱۴ آبان 

/ 0 نظر / 4 بازدید