...

هیچ چیز "انسانی" تر از دوست داشتن نیست. عشق اگر وجود داشته باشد شاید بتواند اشتیاق خود را نادیده بگیرد اما نمی تواند دیگران را نادیده بگیرد... که جز این اگر باشد از عشق چیزی نمی ماند مگر داستان مسخره ای در مرزهای قدرت و قربانی کردن.

/ 0 نظر / 3 بازدید