لونا

آن شب، ساحل مذاب بود و خیال مذاب بود و شاعر مذاب بود و کلمه قرمز.

امشب، ساحل مهتاب بود و تابستان مهتاب بود و نخل های بلند مهتاب بود و تا دل ات بخواهد اقیانوس موج می زد زیر پاهای شنی.

آن شب، خیال، فسخِ غیاب بود و امشب واقعیت، حضورِ غیاب...

٢۶ جون ٢٠١٠

لانگ بیچ، کالیفرنیا 

/ 0 نظر / 5 بازدید