شک...

مشکوکم شدید

                      مشکوکم.

به عشق... شک

        به خیانت... شک

                 به دروغ...شک.

مشکوکم

وقتی بوی عطرت به خاطرم می آید.

مشکوکم.

        به هوس... شک

              به حسادت ... شک

                     به دلتنگی... شک

مشکوکم

وقتی لبهایم از کنج لبهایت می لغزد.

             به تمام شایدها

                               مشکوکم

حتی به این لحظه که منم.

سرور جوان

---------------------------------------------------------------

این شک، نه اشکی دارد نه فغانی، شیرین است و لذتی دارد آمیخته با اندوهی دور... این شک مرا نمی کشد... سبکم مثل وقتی که می دوم و باد توی موهایم هی هی میپیچد... می دوم و باد با لبهای نیمه بازم بازی میکند هی هی... احساس میکنم که دایم از زمین فاصله میگیرم... مثل هوا... دور دور... هی مدام می دوم ... خنده های پشت هم! اشکها که با چشمانم بازی می کنند بگذار بکنند... امن  است... نمی خواهم بگذارم بریزند... حتی اگر سبکی تحمل ناپذیر شود... آفتاب را ببین! بی خیال اشکها شو!

/ 0 نظر / 3 بازدید