چهل

و تو اینهمه قشنگ هستی؟ که چهل ستاره باز می شوند به چهل دریچه و چهل دریچه به چهل چشمه و چهل چشمه به دست هات...

تو اینهمه چشم هات کلمه نسخ می کنند.

یکشنبه ٧ نوامبر ٢٠١٠

/ 0 نظر / 5 بازدید