هشتاد

زمان، زمین یخ بسته ایست که سر می خورد زیر پاهام

خورشید قِل می خورد و از شکاف های زمین شُره می کند پایین

و من تلختر از آنم که بیندازمش توی فنجانت...

به تو فکر می کنم عزیزم و می لرزم

اشک به لکنت می افتد

سنگی توی آب فرو می رود و صورتم در آینه از شکل می افتد

جای خورشید سیاهچاله ای آرام خمیازه می کشد...

چشم هام از صورتم می گریزند

و هستی همچنان می چرخد در هیچ مرزهای انبساط

 

جمعه ١٧ دسامبر

/ 0 نظر / 2 بازدید