خنده

ضیافت "خنده" است و "خیال". هیچ چیز قربانی نمی شود نه "اشک"، نه "درد"، نه "عاطفه"، نه "امید" و نه "اشتیاق"...

همه هستند و نسیم میلیون ها سال است که روی شب تابستان می لغزد. همه هستند و ماه میلیون ها سال است که آسمان گردی می کند. همه هستند و ما میلیون ها سال است که دوست می داریم.

بیا لبخند بزن که نگاه که می کنی سراسرش "زندگی" ست...

زندگی غرق در راز و رمز نشانه ها...

/ 0 نظر / 4 بازدید