اشک و لبخند

مردم و زنده شدم. 

 اشک ريختم و لبخند زدم.

 باران ميآمد و آفتاب ميدرخشيد.

 بهار با پاييز ميرقصيد و

                       زير آسمان آبی٬

                               روی زمين خيس٬

                                      من بودم و آفتاب و خدا.

۲۶ بهمن ۸۴- تهران

/ 0 نظر / 3 بازدید