خواب، زمستان

چشمان مضطربم

                         تابستان.
چشمان خیسم

                         پاییز.
چشمان سرخم

                        زمستان...
   ...

 دویدن

      و ایستگاه هایی

              که دورتر می شوند

   بی هیچ توفقی در آنها

تیک تاک

        و خوابهایی نصفه

دویدن

           و باز زمستان...
...

خواب یواش می لغزد

      زیر پلکهایم...

ایستگاهها 
             دور میشوند          

 در هم میپیچند 

                  و حل میشوند

در شرابی آسمان زمستانی

          که گسترده است

                     در ناکجای ذهنم 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید