...

سر وصدا زیاد است... تنگ شکسته و این زندگی دارد توی دست هایم جان می دهد.

تنگ اش شکسته، من غرق شده ام، و او دارد توی دست هایم جان می دهد.

بلد نیستم بازی کنم...  

/ 0 نظر / 6 بازدید