پیچیده

هیس!

می خواهمت آنقدر که نمی خواهی

نمی خواهمت آنقدر که می خواهی

"بیمار پیچیده ای هستی"*

یا شاید هستم...

*این جمله از خودم نیست

----------------

"رندان ماه اپریل" منتشر شد با شعرهایی از شاعران. "زنانه" را در آنجا بخوانید. 

/ 0 نظر / 3 بازدید