اغوا

ماه تمام بود

و ستاره ی قرمز کوچک جدا شد از ستاره های چرخان  افتاد توی اقیانوسِ بی مکان بی زمانِ ابدیت.

ماه تمام بود

و قطره ی کوچک از بی مکان بی زمانِ هیچ، ستاره ای آبی شد میان ستاره های چرخان

ماه تمام بود

و بی خیال همه ی این ها، داشت آب ها را اغوا می کرد به آغوش آسمان.

 

رندان ماه جون به روز شد. اغوا را در آنجا هم می توانید بخوانید.

/ 0 نظر / 6 بازدید