مرگ-انسان-عشق-زندگی

اگر ميدانستم که... چه فايده! او ديگر رفته است و ديگر باز نخواهد گشت! هرگز! مرگ که آمد همه چيز ميرود!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

انسان هميشه از مرگ ديگران افسوس ميخورد٬ چرا که گذشت را فراموش ميکند...

انسان هميشه جای خالی مردگان را احساس ميکند و نه جای پر زندگان را ٬ چرا که هميشه مرگ را فراموش ميکند...

انسان هميشه در فراق مردگان اشک ميريزد و نه برای سيه روزی زندگان٬ چرا که عشق را فراموش ميکند...

انسان اگر مرگ را فراموش نمی کرد٬ عشق را به خاطر می سپرد و آنگاه زيستن را می آموخت!

/ 0 نظر / 4 بازدید