...

کلمه می لرزد. ارتفاعِ محزونِ منفی ارتفاعِ بی...

٢٨ ژانویه ٢٠١١

...

نوشتن مکاشفه است.* نوشت، گذاشت توی بطری پرتاب کرد توی دریا.

١ فوریه ٢٠١١

...

باریکه ی نارنجی نور ظهر بر سطوح ظریف
آغازِ رازِ شب.

٧ فوریه ٢٠١١

...

شب گودالِ آب پرنده ی مرموزی ماه می خورد.

١٨ فوریه ٢٠١١

...

پ.ن: * این گفته از پروست است به گمانم. (نقل از حافظه).

/ 0 نظر / 4 بازدید