بهار

     شعله های طلایی

هی نوازش، نوازش، نوازش

           آفتابِ داغ

هی بوسه،بوسه، بوسه

              یخها

هی قطره، قطره، قطره...

             زمین

   خیس، خیس، خیس.

باد، تمام هوسهای نگفته

   و درختان

      لرزش، لرزش، لرزش

   پرندگان

              بال، بال، بال

سکوت، پر از رخوت سرخوشی

و آسمانِ بی کرانِ تنبل

                      آبی، آبی، آبی.

یک لحظه تصویرم

                       در آینه...

              خسته، خسته،خسته

لبخندی برای خودم

            لبخندی برای همه.

      پلکهایم

        بسته، بسته،‌ بسته

پشت پلکهایم

              نور، نور، نور

نورها دیوانه

        رقص، رقص، رقص

اشکها فعلا

             دور،‌ دور، دور...

جامها، پر از بهار

           من

             مست، مست، مست

سرور جوان

 

/ 0 نظر / 3 بازدید