ناممکن وجود دارد...گاهی وقتها چشمها همه چيز را ميگويند... هر چه که چيزی را بيشتر بخواهی دست نيافتنی تر ميشود...هر چه دلتنگتر ميشوی بيشتر سکوت ميکنی! يک سکوت سنگين!

ناممکن وجود دارد... وقتی چشمها از ناتوانی ميگويند... چاره ای نيست! بايد زندگی کرد... نبايد غرق شد... دنيای غربيست!

ناممکن وجود دارد...هر چه بيشتر مشتاق شوی کمتر ميابی... هرچه دلبسته تر شوی دل کندن مشکلتر است... بايد رها شد!

چرا که ناممکن وجود دارد...

سرور جوان-تهران

/ 0 نظر / 3 بازدید