برهنگی

چه بگویم...
     

         که کلمات هم
                  

                        فرو افتاده اند.
  

 نگاه کن مرا
                  

                      در این اوج برهنگی.

/ 0 نظر / 3 بازدید